Kongres Lednice

2017 | Rok
Spa Resort Lednice **** | Investor
Martin Habina, Tomáš Vavřínek, Jiří Jašek, Ondřej Kocián | Team

Lokalita se nachází na jihovýchodním kraji lázeňského města Lednice. Celé území je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Romantická krajina, historická architektura spjatá s přírodou i pohledové a krajinné kompoziční osy spolu vytvářejí harmonický celek, jehož atmosféra musí být pečlivě chráněna. Stavba kongresového centra je pojata jako jednoduchá dřevěná struktura. Provozně navazuje na stávající hotel, je komponována jako součást nového parku a prostřednictvím své pergoly podél jeho severního okraje propojuje hotel s  lázeňskou kolonádou. Lapidární, ze tří stran prosklený prostor ležatého dlouhého hranolu, po vzoru zámecké saly terreny orientovaný do parku, je uvnitř doplněn pouze eliptickou obslužnou buňkou, vloženou mezi kongresový sál s foyer a  kavárnou. Nosná struktura je v symbióze s prostorovým konceptem. V rytmu příčných os v modulu 4000 mm je dřevěnými vazníky překonáván rozpon 9580 mm hlavní lodi a 2220 mm lodi vedlejší, kterou tvoří prostor sklem kryté pergoly. Podélné osy podpor vazníků jsou od severu tvořeny postupně plnou stěnou, osnovou železobetonových sloupů kruhového průřezu 250 mm na rozhraní interiéru a prostoru pergoly až po subtilní, dřevěné svislé konce vazníků na hraně soklu směrem k parku. Vše pod pultovou střechou doplňuje měkce tvarovaný, z  parku skrz prosklenou fasádu viditelný dřevěný akustický podhled, se severní obvodovou stěnou spojený spárou dlouhého bazilikálního okna.

Park je doplněn lehkým altánem.

Plné otevření do parku, organicky tvarovaný podhled i obraz Bohuslavy Olešové navozují atmosféru tradiční zámecké sally terreny.